1. Home
  2. Learning bites
  3. Functioneel beheer, een fenomeen dat zich exclusief in Nederland afspeelt!

Functioneel beheer, een fenomeen dat zich exclusief in Nederland afspeelt!

BiSL?

Is functioneel beheer echt iets typisch Nederlands? Absoluut! De diepe wortels van functioneel beheer in zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de overheid vinden hun oorsprong grotendeels in de introductie van het BiSL-model in 2005. Dit model bood functioneel beheer een gestructureerd raamwerk en legde zo een stevige basis. De ontwikkeling van functioneel beheer in Nederland is niet alleen te danken is aan BiSL en de ASL BiSL Foundation (opgeheven in 2019). Andere belangrijke bijdragen zijn geleverd door de unieke Nederlandse bedrijfscultuur. Onze vooruitstrevende IT-educatie en -innovatie, en niet te vergeten de invloedrijke werken van experts op dit gebied.

In samenwerking met Martijn Buurman heeft Daniël E. Brouwer in 2019 ‘Hét Handboek voor de Functioneel Beheerder‘ geschreven. Deze publicatie fungeert sindsdien als een essentiële bron voor professionals in het vakgebied. Het biedt een heldere en praktische leidraad die functioneel beheerders ondersteunt bij hun dagelijkse taken en uitdagingen. De aanstaande herziene versie, die Daniël momenteel alleen schrijft en die in 2024 zal verschijnen, bouwt voort op deze fundamenten. Het integreert ook de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen functioneel beheer. Het onderstreept de voortdurende evolutie en aanpassingsvermogen van functioneel beheer binnen een snel veranderend technologisch landschap.

De bijdragen van vooraanstaande Nederlandse figuren zoals Rik Maes en Maarten Looijen. Gecombineerd met praktische handleidingen zoals ons handboek, benadrukken de rijke basis en het innovatieve karakter van functioneel beheer in Nederland. Deze elementen maken de Nederlandse benadering van functioneel beheer niet alleen uniek. Maar zijn ook exemplarisch voor andere landen, waarbij Nederland fungeert als een broedplaats voor kennis en expertise op dit gebied.

Wat zijn dan de andere factoren die een rol spelen?

Hoewel BiSL ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en structurering van functioneel beheer in Nederland, is het slechts een deel van het verhaal. Wat zijn dan de andere diepere factoren die functioneel beheer zo kenmerkend maken voor onze organisatiecultuur en -structuur?

Organisatiestructuren.

In Nederlandse organisaties is het gebruikelijk om IT-managementrollen, waaronder functioneel beheer, formeel te definiëren. Dit weerspiegelt een bedrijfscultuur die waarde hecht aan duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bovendien ondersteunt de Nederlandse werk- en organisatiecultuur, gekenmerkt door transparantie, participatie en consensus, nadrukkelijk de rol van functioneel beheer als de cruciale schakel tussen IT en de rest van de organisatie. Nederlandse organisaties hebben vaak platte organisatiestructuren met korte communicatielijnen. Dit bevordert directe interactie tussen functioneel beheerders en andere rollen binnen de organisatie, waardoor snel kan worden ingespeeld op veranderingen en gebruikersbehoeften effectief kunnen worden aangepakt.

Ontwikkelde IT-sector.

Nederland onderscheidt zich door een geavanceerde IT-sector die gericht is op innovatie en kwaliteitsbeheer. In deze context is functioneel beheer cruciaal om de kwaliteit en relevantie van IT-services en -producten te waarborgen, wat essentieel is voor efficiënte bedrijfsprocessen. De gebruikersgerichte aanpak staat centraal: IT-oplossingen worden nauw afgestemd op gebruikersbehoeften. Functioneel beheerders zijn hierbij cruciaal; zij vormen de essentiële schakel tussen IT en gebruikers, wat van fundamenteel belang is voor de succesvolle implementatie en het gebruik van IT-systemen. De constante druk om te innoveren en tegelijkertijd de kwaliteit en continuïteit van IT-services te handhaven, heeft de ontwikkeling en structurering van functioneel beheer binnen organisaties aanzienlijk versneld.

Regeltjes.

Nederland staat bekend om zijn regelgeving. Dit vertaalt zich ook naar de nadruk op compliance en governance binnen IT. Dit vereist een gestructureerde inzet van functioneel beheer om te waarborgen dat IT-oplossingen aan alle wettelijke eisen voldoen.

Educatie en certificering.

Nederland heeft een uitgebreid systeem van professionele educatie en certificering voor functioneel beheer, essentieel voor de professionalisering van het vakgebied. Dankzij gespecialiseerde opleidingen en certificeringstrajecten worden functioneel beheerders effectief uitgerust met de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor hun sleutelrol in organisaties.

Aantallen.

In Nederland wordt de invloed van functioneel beheer verder versterkt door de omvang van de beroepsgroep. Met een geschat aantal van 80.000 functioneel beheerders is dit vakgebied niet alleen breed vertegenwoordigd, maar vormt het ook een cruciale pijler binnen de IT- en bedrijfsstructuren. Dit hoge aantal van professionals draagt bij aan een dynamische uitwisseling van kennis en best practices, versterkt de innovatie binnen het vakgebied en zorgt ervoor dat organisaties optimaal kunnen profiteren van hun IT-investeringen. Het omvangrijke aantal functioneel beheerders onderstreept het belang en de waardering voor deze rol in Nederland, wat een positief effect heeft op de voortdurende ontwikkeling en professionalisering van het vak.

Hoe doen ze het in het buitenland dan?

Hoewel de taken van functioneel beheer wereldwijd worden uitgevoerd, verschillen de benaming, structuur en aanpak per land en organisatie. De kernactiviteiten van functioneel beheer – het verbinden van IT met bedrijfsprocessen, het afstemmen van IT-oplossingen op gebruikersbehoeften en het beheer van informatiesystemen – zijn universeel. De implementatie ervan varieert echter, afhankelijk van lokale IT-beheerpraktijken, educatieve mogelijkheden en de heersende organisatiecultuur.

In andere landen worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die typisch geassocieerd worden met functioneel beheer vaak verdeeld onder verschillende rollen en functies binnen de IT en bedrijfsorganisaties. Deze kunnen variëren afhankelijk van de specifieke bedrijfscultuur, de organisatiestructuur en de volwassenheid van IT-beheerprocessen. Hier zijn enkele algemene rollen en functies waarin de essentie van functioneel beheer kan worden teruggevonden:

Business Analyst.

Een Business Analyst (BA) richt zich op het analyseren van de bedrijfsbehoeften en het definiëren van oplossingen die waarde leveren aan stakeholders. BAs werken vaak nauw samen met functioneel beheerders en kunnen in sommige gevallen vergelijkbare verantwoordelijkheden hebben, vooral op het gebied van het vaststellen van gebruikerseisen en het waarborgen dat IT-oplossingen aan deze eisen voldoen.

IT Project Manager.

IT Project Managers hebben de leiding over IT-projecten en zorgen ervoor dat deze binnen de scope, tijd en budget worden voltooid. Zij werken nauw samen met functioneel beheerders om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde of geïmplementeerde systemen voldoen aan de behoeften van de gebruikers.

Product Owner.

In Agile en Scrum-omgevingen is de Product Owner verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie, het beheren van de productbacklog en het zorgen voor de waarde van het eindproduct. De Product Owner werkt nauw samen met zowel de ontwikkelteams als de eindgebruikers en kan taken uitvoeren die overlappen met die van een functioneel beheerder, zoals het prioriteren van behoeften en het waarborgen van gebruikerstevredenheid.

Systems Analyst.

Een Systems Analyst richt zich op het analyseren, ontwerpen en implementeren van informatiesystemen. Ze spelen een cruciale rol in het vertalen van bedrijfsbehoeften naar technische specificaties en werken vaak samen met functioneel beheerders om ervoor te zorgen dat systemen effectief worden beheerd door hun levenscyclus.

IT Service Manager.

IT Service Managers zijn verantwoordelijk voor het beheren van de IT-services van een organisatie, vaak gebaseerd op ITIL (IT Infrastructure Library) principes. Hoewel hun focus breder is, omvatten hun verantwoordelijkheden vaak aspecten van functioneel beheer, zoals het waarborgen van de afstemming van IT-services op bedrijfsbehoeften.

In elk van deze rollen zijn de principes van functioneel beheer – het waarborgen van de afstemming tussen IT-systemen en bedrijfsprocessen, en het voldoen aan de behoeften van de eindgebruikers – cruciaal, zelfs als de specifieke taken en verantwoordelijkheden enigszins kunnen variëren.

Uitdagingen en Kansen voor Functioneel Beheerders

Functioneel beheerders staan voor de uitdaging om de snel veranderende technologische landschappen en de toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen bij te houden. Ze moeten zorgen voor een naadloze integratie van IT-oplossingen in bedrijfsactiviteiten, terwijl ze de gebruikerstevredenheid waarborgen. Dit vereist een voortdurende ontwikkeling van hun technische en communicatieve vaardigheden.

Tegelijkertijd liggen er kansen in deze dynamische omgeving. De verschuiving naar digitale bedrijfsmodellen en de groeiende afhankelijkheid van data-analyse bieden functioneel beheerders de kans om een centrale rol te spelen in de transformatieprocessen binnen organisaties. Door proactief te handelen en strategisch mee te denken over IT-oplossingen die bedrijfswaarde toevoegen, kunnen zij hun positie als onmisbare schakel tussen IT en bedrijfsvoering versterken. Het vermogen om te anticiperen op technologische trends en deze te vertalen naar bedrijfswaarde is essentieel voor het succes van zowel het individu als de organisatie.

Conclusie

Functioneel beheer is diep verankerd in de Nederlandse bedrijfs- en IT-cultuur, een resultaat van historische ontwikkelingen, culturele waarden en een vooruitstrevend onderwijssysteem.

Hoewel de principes van functioneel beheer universeel kunnen zijn, is de specifieke vormgeving en institutionele ondersteuning ervan in Nederland onderscheidend. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat functioneel beheer niet alleen diep verankerd is in het Nederlandse professionele landschap, maar ook waarschijnlijk zijn prominente positie zal behouden. De continue ontwikkeling van IT en bedrijfsprocessen zal functioneel beheerders blijven uitdagen, maar tegelijkertijd ook nieuwe kansen bieden om hun onmisbare rol te versterken.

Nederland heeft zich gepositioneerd als een kweekvijver voor functioneel beheer, een status die ondersteund wordt door zowel de structuur als de cultuur van organisaties, en het educatieve landschap. Het is deze unieke combinatie die functioneel beheer tot een onderscheidend en duurzaam aspect van de Nederlandse IT-praktijk maakt. Daarmee is functioneel beheer niet alleen iets typisch Nederlands; het is ook een domein waarin Nederland naar verwachting zal blijven uitblinken en innoveren.

Was this article helpful?